Jesteś w sekcji:   Strona główna  >  Finanse  >  Kredyty i pożyczki  >  KREDYT BUDOWLANY

Słowa kluczowe: budowa, dom, kredyt budowlany, remont,

DrukujKredyty i pożyczki


KREDYT BUDOWLANY

Kredyt budowlany to często najprostszy sposób na uzyskanie środków na finansowanie inwestycji budowlanej. Przeznaczony jest na budowę lub remont domu mieszkalnego, budowę lub remont lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym, budowę garażu oraz wykonanie infrastruktury technicznej niezbędnej dla użytkowania budynku mieszkalnego, garażu. Kredyt budowlany może być również kredytem na dokończenie już rozpoczętej inwestycji budowlanej. Przyznawany jest w złotych polskich albo w walutach obcych.

Kredytobiorcą
może być każda osoba fizyczna, która posiada: miejsce zamieszkania w kraju, pełną zdolność do czynności prawnych, stałe dochody (uzyskiwane z tytułu świadczonej pracy lub emerytury, prowadzonej działalności gospodarczej lub innego udokumentowanego źródła) oraz zdolność kredytową.
Należy pamiętać, że w przypadku wystąpienia o kredyt osoby pozostającej w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej, umowa jest zawierana z obojgiem małżonków.

Wysokość udzielonego kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej kredytobiorcy, najczęściej nie może jednak przekroczyć 80% kosztów całkowitych inwestycji, gdy kredyt przeznaczony jest na budowę lub remont domu mieszkalnego oraz 70% kosztów całkowitych inwestycji, gdy kredyt przeznaczony jest na budowę lub remont lokalu mieszkalnego, w budynku wielomieszkaniowym, budowę garażu lub wykonanie infrastruktury technicznej niezbędnej dla użytkowania budynku mieszkalnego, garażu.

Udzielenie kredytu przez bank następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Do wniosku o udzielenie kredytu kredytobiorca musi dołączyć właściwe dokumenty:

 • stwierdzające stałe źródła i wysokość dochodów kredytobiorcy i poręczycieli m.in.:

- zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów,
- do wglądu odcinek emerytury za ostatni miesiąc wraz z decyzją o przyznaniu tych świadczeń,
- zaświadczenie (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą):
-- z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za ostatnie, najczęściej, trzy miesiące i nie zaleganiu z podatkami,
-- z Urzędu Skarbowego, w przypadku osób rozliczających się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego, zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami i składkami ubezpieczeniowymi, zaświadczenie o przychodach,
-- inne dokumenty pozwalające określić stałe dochody uzyskiwane z innych źródeł,

 • dokumentację budowy,
 • kosztorys inwestorski,
 • harmonogram robót budowlanych,
 • oraz inne dokumenty wymagane przez bank

Aby uzyskać kredyt budowlany w banku kredytobiorca musi przedstawić także tytuł prawny do dysponowania nieruchomością przysługujący jemu lub pośrednikowi.

Zabezpieczyć kredyt wraz z należnymi bankowi odsetkami można w jednej lub kilku formach:

 •  ustanowienie hipoteki wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej budowy/ nieruchomości,
 • cesja praw z lokat terminowych i rachunków terminowych lub bieżących - prowadzonej w walucie krajowej lub obcej,
 • poręczenie według prawa wekslowego lub cywilnego,
 • ubezpieczenie kredytu,
 •  zastaw rejestrowy lub zastaw na prawach,
 • inne przewidziane prawem.

Spłata kredytu wraz z odsetkami umownymi odbywa się w terminach i kwotach określonych w umowie kredytowej. Po całkowitej spłacie kredytu bank dokonuje rozliczenia z Kredytobiorcą odsetek umownych.

Komentarze (0)

Brak komentarzy.

zamknij

Logowanie

Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

   

Loguj mnie automatycznie przy każdych odwiedzinach serwisu
zaloguj