Jesteś w sekcji:   Strona główna  >  Regulamin

DrukujRegulamin


REGULAMIN PORTALU BUDUJESZ-KUPUJESZ.PL


SPIS TREŚCI

 

§ 1. PODSTAWOWE DEFINICJE
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 3. REJESTRACJA W PORTALU
§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
§ 5. KATALOG FIRM
§ 6. GIEŁDA OFERT
§ 7. PRZETARGI
§ 8. MINI SITE
§ 9. PŁATNOŚCI
§ 10. REKLAMACJE
§ 11. OCHRONA PRYWATNOŚCI
§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§ 1. PODSTAWOWE DEFINICJE


1. Regulamin - niniejszy dokument, dostępny pod adresem: http://www.budujesz-kupujesz.pl/regulamin/
2. Portal - zbiór stron www umieszczonych pod wspólnym adresem domenowym: www.budujesz-kupujesz.pl, połączonych ze sobą hiperłączami.
3. Rejestracja - działanie polegające na wypełnieniu przez przyszłego Użytkownika formularza rejestracyjnego umieszczonego na witrynie pod adresem http://www.budujesz-kupujesz.pl/page,rejestracja,zarejestruj-sie.html zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 3 niniejszego Regulaminu.
4. Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inne jednostki organizacyjne, które dokonały Rejestracji.
5. Gość - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna niezalogowana na Portalu, nieposiadająca dostępu do limitowanych treści i odpłatnych usług.
6. Konto - istniejący w bazie Portalu zapis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, który po podaniu loginu i hasła uzyskuje dostęp do usług, pełny dostęp do treści informacyjnych, a także możliwość modyfikacji danych rejestracyjnych, danych zawartych we wpisach oraz możliwość modyfikacji ustawień Konta.
7. Właściciel - właścicielem Portalu jest firma Riser Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 8, 43-603 Jaworzno.
8. Zarządzający - osoba lub firma wyznaczona przez Właściciela, odpowiedzialna za zarządzanie Portalem. Obecnie funkcję tę sprawuje firma Webriser Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 8, 43-603 Jaworzno.
9. Administrator - osoba lub osoby wyznaczone przez Zarządzającego, odpowiedzialne za prowadzenie Portalu, w tym w szczególności za dbanie o przestrzeganie przepisów Regulaminu, moderację generowanej przez Użytkownika treści, kontakt i wsparcie techniczne Użytkownika oraz inne zadania powierzone przez Zarządzającego.
10. Cennik - zestawienie cen brutto usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu, dostępne pod adresem: http://www.budujesz-kupujesz.pl/cennik/

 

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy Regulamin, określa zasady korzystania z Portalu, w szczególności uprawnienia i obowiązki Użytkowników i Gości oraz usługi oferowane im poprzez Portal.
2. Portal składa się z części ogólnodostępnej, widocznej dla Gości, części limitowanej, widocznej tylko dla zalogowanych Użytkowników oraz z części usługowej widocznej po zalogowaniu i wykupieniu pakietu / abonamentu w ramach danej usługi.

 

 

§ 3. REJESTRACJA W PORTALU


1. Aby zarejestrować się w Portalu konieczne jest wypełnienie pól formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Budujesz-Kupujesz.pl. Pola te dzielą się na obowiązkowe (oznaczone gwiazdką) oraz nieobowiązkowe.
2. Wszystkie podane dane muszą być zgodne z prawdą. Za prawdziwość podanych danych odpowiada Użytkownik.
3. Dokonując Rejestracji Użytkownik oświadcza, że przeczytał i zrozumiał treść Regulaminu oraz akceptuje wszystkie zawarte w nim warunki.

4. Rejestracja jest także jednoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymanie elektronicznej wersji faktury proforma oraz faktury VAT, w przypadku zakupienia dowolnej usługi  świadczonej przez Portal.
5. Procesy Rejestracji dla osób fizycznych i dla firm przebiegają inaczej. Odpowiednią dla siebie formę wybrać można w zakładce "Zarejestruj się".
6. Rejestracja firmy na Portalu skutkuje bezpłatnym dodaniem jej danych teleadresowych do Katalogu Firm dostępnym pod adresem internetowym:
http://www.budujesz-kupujesz.pl/page,catalog,katalog-firm.html. Dodane dane firma może aktualizować, modyfikować oraz poszerzać poprzez swoje Konto.
7. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Rejestracji wciskając przycisk "powrót" lub nie zapisując wpisanych danych i wychodząc z zakładki Rejestracja.
8. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik może zalogować się w Portalu, dzięki czemu uzyska pełny dostęp do treści informacyjnych, merytorycznych oraz wykupionych usług.
9. Panel logowania dostępny jest w zakładce "Zaloguj się". Dane, które należy wpisać przy logowaniu to adres e-mail oraz hasło, podane podczas Rejestracji.

 

 

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON


1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania usług i innych funkcjonalności Portalu zgodnie z ich przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a w szczególności do:

a. nie używania w ramach dodawania jakiejkolwiek treści wyrazów powszechnie uznawanych za obraźliwe i niezgodnych z dobrym obyczajem,
b. nie dodawania treści niezgodnych z prawdą,
c. nie dodawania treści, zdjęć, filmów i wszelkiego rodzaju innych elementów, do których nie posiada praw autorskich bądź majątkowych lub też nie zgodnie z licencją określającą sposób ich wykorzystywania,
d. nie powielania tej samej treści,
e. nie dodawania treści o charakterze erotycznym lub z innych względów nie przeznaczonych dla osób poniżej 18 roku życia,
f. działania w sposób nienaruszający prawa innych Użytkowników,
g. nie podejmowania działań powodujących destabilizację Portalu lub narażających Użytkowników i odwiedzających na szkody, takich jak: odczytywanie haseł, umieszczanie plików wykonywalnych, wykradanie informacji z bazy Portalu, spamowanie itp.
h. bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian w Regulaminie dostępnego na stronach Portalu,
i. nie obciążania serwera poprzez nadmierne generowanie ruchu na Koncie,
j. aktualizowania wszelkich danych związanych z Kontem, w szczególności danych osobowych, które uległy zmianie,
k. ochrony identyfikatora (login) oraz hasła.

2. Użytkownik ma prawo:

a. zrezygnować z korzystania z Konta poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres administrator@budujesz-kupujesz.pl żądania usunięcia Konta,
b. do wglądu w swoje dane rejestracyjne oraz do ich poprawienia lub usunięcia.
c. do dostępu do oferowanych przez Portal usług, w ramach wykupionego poziomu abonamentu / pakietu.

3. Zabrania się:

a. udostępniania Konta osobom trzecim,
b. posiadania więcej niż jednego Konta przypisanego do danego adresu mailowego,
c. korzystania z Kont należących do innych Użytkowników.

4. Użytkownik upoważnia Zarządzającego do kierowania na swój adres informacji handlowych, promocyjnych, ofert, tekstów reklamowych, itp.
5. Właściciel oraz Zarządzający nie ponoszą odpowiedzialności za:

a. sposób, w jaki Użytkownicy i Goście korzystają z Portalu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
b. jakiekolwiek szkody Użytkownika lub Gościa, wynikające z nieprawidłowego lub nieświadomego korzystania z Portalu,
c. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, nie zależnie od przyczyny, która to spowodowała,
d. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
e. skutki wykorzystania pobranych z Portalu informacji i plików,
f. szkody powstałe w wyniku usterek, przerw lub niestabilnego działania Portalu,
g. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
h. treść zleceń i ofert oraz prawdziwość danych teleadresowych.

6. Zarządzający ma prawo do:

a. okresowego wyłączania Portalu bez uprzedniego powiadomienia,
b. dowolnego opracowywania, modyfikacji, skracania, redagowania wszelkich treści, materiałów i danych wytworzonych przez Użytkownika, jeżeli Zarządzający uzna to za celowe,
c. usuwania wszelkich treści i danych wytworzonych przez Użytkownika wraz z możliwością skasowania lub zablokowania jego Konta, jeżeli Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, polskiego prawa, powiela treści / dane, podaje nieautentyczne treści / dane lub jeżeli Zarządzający uzna to za zasadne,
d. wykorzystywania danych osobowych Użytkownika w celu wysyłania powiadomień, ponagleń, przypomnień, ostrzeżeń, informacji o zmianach w działaniu Portalu i Regulaminie, nowych możliwościach Portalu, sprawach technicznych związanych z obsługą Konta i kształtowaniem treści oraz innych informacji pozwalających na prawidłowe świadczenie usług w Portalu oraz jego rozwój,
e. wykorzystywania danych teleadresowych wszystkich Użytkowników w celach marketingowo - reklamowych,
f. wprowadzania zmian w Regulaminie,
g. dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu,
h. usunięcia wszelkich danych zgromadzonych w bazie,
i. zaprzestania działalności,
j. przeniesienia praw do Portalu,
k. oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Portalem.

7. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Zarządzającego ani Właściciela.
8. Zarządzający dołoży wszelkich możliwych starań, aby:

a. Portal zawierał tylko prawdziwe dane i informacje,
b. pozbawiony był wad i działał w sposób ciągły,
c. stale uzupełniać i pogłębiać zawartość Portalu.

 

 

§ 5. KATALOG FIRM

 

1. Katalog Firm jest podstroną Portalu umożliwiającą wyszukiwanie firm, których dane teleadresowe dodane zostały do bazy danych Portalu poprzez wypełnienie rubryk formularza rejestracyjnego.
2. Użytkownik indywidualny może przeglądać oraz wyszukiwać wpisy w Katalogu Firm bezpłatnie pod adresem http://www.budujesz-kupujesz.pl/page,catalog,katalog-firm.html
3. Dane do Katalogu Firm może dodać Użytkownik zarejestrowany jako firma, po zalogowaniu się na Portal.
4. Podstawowe dane teleadresowe firmy dodawane są do Katalogu Firm automatycznie i bezpłatnie po dokonaniu przez firmę Rejestracji w Portalu.
5. Dodane dane firma może aktualizować, modyfikować oraz poszerzać poprzez swoje Konto w Portalu.
6. Firma będąca Użytkownikiem może dodatkowo wyróżnić swój wpis poprzez wykupienie usługi Top 10 lub Top 2. Ceny tych usług oraz ich opis podaje aktualny Cennik. Opis ten dostępny jest także poprzez Konto Użytkownika.
7. Płatności za zamówioną usługę dokonuje się zgodnie z § 9 niniejszego Regulaminu.

 

 

6. GIEŁDA OFERT

 

1. Giełda Ofert podzielona jest na dwie części dotyczące usług:

a. Zlecę/Kupię
b. Oferuję/Sprzedam

2. Dodawanie zleceń i ofert możliwe jest tylko po dokonaniu Rejestracji w Portalu.
3. Dodawanie zleceń jest bezpłatne, dodawanie ofert natomiast podlega opłacie zgodnej z aktualnym Cennikiem.
4. Zlecenia i oferty należy dodawać zgodnie z instrukcjami zawartymi w Portalu.
5. Przeglądanie wszystkich zleceń wraz z danymi teleadresowymi możliwe jest tylko po wcześniejszym wykupieniu abonamentu, jednak Użytkownik, który zamieścił zlecenie może je bezpłatnie zobaczyć i edytować po zalogowaniu się w Portalu, z pozycji własnego Konta.
6. Przeglądanie ofert jest bezpłatne i dostępne także dla Gości.
7. Zlecenia zamieszczane w Giełdzie Ofert nie podlegają żadnym wyróżnieniom, wszystkie prezentowane są w jednolity sposób (są sortowane wg daty dodania).
8. Oferty zamieszczane w Giełdzie Ofert mogą być różnorako wyeksponowane. Sposób wyróżnienia oraz cenę tej usługi określa Cennik.
9. Zlecenia i oferty grupowane są według branży i kategorii.
10. Po wykupieniu abonamentu Użytkownik definiuje branże i kategorie w celu otrzymywania mailowych zawiadomień o pojawiających się zleceniach, spełniających zdefiniowane kryteria.
11. Płatności za zamówioną usługę dokonuje się zgodnie z § 9 niniejszego Regulaminu.

 

 

§ 7. PRZETARGI


1. Usługa Przetargi dostępna jest pod adresem http://www.budujesz-kupujesz.pl/page,przetarg,przetargi.html obejmuje:

a. pełny dostęp do treści przetargów dotyczących szeroko pojętej branży budowlanej oraz branży pokrewnych. Przetargi te pochodzą z całej Polski i prezentowane są w przejrzysty sposób, ułatwiający wyszukiwanie;
b. mailowe powiadomienia o pojawiających się przetargach, spełniających kryteria zdefiniowane przez Użytkownika podczas wykupu usługi;
c. możliwość personalizacji oraz modyfikacji usługi poprzez Konto Użytkownika.

2. Usługa Przetargi jest odpłatna, a aktualną cenę abonamentu oraz okres jego trwania wskazuje Cennik.
3. Goście oraz Użytkownicy nieposiadający abonamentu mają dostęp jedynie do niewielkiej części informacji dotyczących danego przetargu.
4. Zakładka Przetargi zawiera prostą i zaawansowaną wyszukiwarkę przetargów. Wyszukiwarka ta dostępna jest dla wszystkich Użytkowników i Gości, jednak pełna treść wyników wyszukiwania widoczna jest tylko po wykupieniu abonamentu.
5. Usługę Przetargi zamówić można podczas Rejestracji lub w dowolnym momencie po Rejestracji poprzez Konto Użytkownika.
6. Właściciel ani Zarządzający nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu ofert dostępnych za pośrednictwem usługi Przetargi.
7. Płatności za zamówioną usługę dokonuje się zgodnie z § 9 niniejszego Regulaminu.

 

 

§ 8. MINI SITE

 

1. Usługa Mini Site polega na umożliwieniu Użytkownikowi stworzenia internetowej wizytówki jego firmy przy wykorzystaniu szablonów i schematów przygotowanych przez Portal.
2. Wizytówka może zawierać dane teleadresowe, ofertę firmy i inne treści informacyjne oraz zdjęcia itp. pliki graficzne. Użytkownik ma także wpływ na graficzną prezentację swojej wizytówki poprzez wybór np. koloru części elementów.
3. Powstała wizytówka otrzyma subdomenę czyli adres internetowy wg wzoru: nazwafirmy.bud-kup.pl.
4. Dokładny opis usługi, instrukcja korzystania z niej oraz możliwość utworzenia wizytówki dostępne są poprzez Konto Użytkownika.
5. Usługa Mini Site jest odpłatna, a jej aktualną cenę wskazuje Cennik.
6. Płatności za zamówioną usługę dokonuje się zgodnie z § 9 niniejszego Regulaminu.

 

 

§ 9. PŁATNOŚCI


1. Usługi odpłatne, dostępne na Portalu wymieniane są w bieżącym Cenniku.
2. Tytułem świadczenia usług o których mowa w punkcie 1, Użytkownik wnosi opłaty w wysokości wskazanej w Cenniku publikowanym na Portalu, o ile inne warunki nie zostały uzgodnione z Zarządzającym w formie odrębnego porozumienia.
3. Zarządzający może wprowadzać dowolne rabaty, zniżki i upusty oraz promocyjnie znosić część lub całość opłat na czas oznaczony. Modyfikacje te nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu.
4. Opłaty za usługi świadczone poprzez Portal mogą być wnoszone przez Użytkowników w następujący sposób:

a. przelewem lub wpłatą gotówkową bezpośrednio na konto: 54 10202528 0000 0902 0256 6818 - PKO BP,
b. przez serwis Płatności.pl, prowadzony przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90,

5. Płatności.pl umożliwiają dokonanie zapłaty przelewem, poprzez wpłatę bezpośrednią lub przy użyciu karty płatniczej.
6. Opłaty wnoszone poprzez serwis Płatności.pl odbywają się zgodnie z regulaminem serwisu, dostępnym na stronie: www.platnosci.pl
7. Usługi świadczone poprzez Portal aktywowane są po wniesieniu całkowitej opłaty przez Użytkownika.
8. Jeśli w ciągu 7 dni zamówiona usługa nie zostanie opłacona, zamówienie uważa się za anulowane.
9. Zamówienia, których kwota nie będzie odpowiadała kwocie dokonanej wpłaty będą anulowane, a pieniądze zostaną zwrócone na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy w ciągu 30 dni od przyjęcia zgłoszenia od Użytkownika. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty przelewu bankowego oraz koszty prowizji pobranych przez Zarządzającego podczas dokonywania wpłaty.
10. Po zamówieniu usługi, w ciągu 7 dni, Zarządzający wystawi Użytkownikowi fakturę proforma, tytułem świadczonej usługi, wysyłaną na adres mailowy podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
11. Po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Użytkownika otrzyma on drogą elektroniczną (e-mail) właściwą fakturę VAT. Tym samym użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur na adres mailowy wskazany przy rejestracji.
12. Na wniosek Użytkownika, w ciągu 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty zostanie wystawiona faktura papierowa, wysyłana na adres Użytkownika podany podczas Rejestracji.
13. Portal poinformuje Użytkownika, że zbliża się termin wygaśnięcia ważności wykupionych przez niego usług oraz o konieczności wniesienia kolejnej opłaty abonamentowej / wykupieniu kolejnego pakietu.
14. Termin płatności w przypadku chęci przedłużenia usługi podany zostanie na nowej fakturze proforma wysłanej do Użytkownika drogą mailową.
15. W przypadku braku płatności w terminie zastrzeżonym w punkcie 14, Portal będzie uprawniony do wstrzymania się z dalszym świadczeniem usługi lub ograniczenia jej funkcjonalności, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika.
16. Po wniesieniu opłaty za świadczenie usługi, Użytkownik może żądać zwrotu zapłaconej kwoty w terminie 10 dni od daty zapłaty, z tytułu rezygnacji z danej usługi.

 

 

§ 10. REKLAMACJE


1. Reklamacja dotycząca usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, składana przez Użytkownika, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz powinna zawierać:

- imię, nazwisko lub nazwę (firmę) Użytkownika, adres pocztowy,
- adres mailowy podany przy Rejestracji,
- treść i uzasadnienie reklamacji oraz działania oczekiwane od Zarządzającego w związku z tą reklamacją.

2. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres pocztowy Zarządzającego, wskazany w Regulaminie lub adres mailowy Administratora podany w niniejszym Regulaminie (administrator@budujesz-kupujesz.pl).
3. Prawidłowo złożona reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma przez Zarządzającego lub Administratora. Klient poinformowany zostanie na piśmie o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji, uzasadnieniu, oraz podjętych działaniach.
4. Prawo do rozstrzygania reklamacji posiada Zarządzający oraz Właściciel.

 

 

§ 11. OCHRONA PRYWATNOŚCI


1. Użytkownik, który dokonuje Rejestracji lub posiada już Konto, podając dane osobowe na stronach Portalu oświadcza, że:

a. są one zgodne z prawdą i podaje je dobrowolnie,
b. wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
c. został poinformowany o przysługującym mu prawach wynikających z niniejszego Regulaminu,
d. wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie tych danych na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych przez Zarządzającego w celu prawidłowego świadczenia usług w Portalu w sposób opisany w Regulaminie, w tym w celach operacyjnych i statystycznych związanych z funkcjonowaniem Konta i uczestnictwem Użytkownika w Portalu,
e. wyraża zgodę na wysyłanie przez Zarządzającego na podany przez Użytkownika przy Rejestracji adres poczty elektronicznej treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od Zarządzającego, Właściciela lub jego kontrahentów,
f. ma ukończone 18 lat albo jako osoba niepełnoletnia otrzymał zgodę przedstawiciela ustawowego na podawanie danych osobowych go dotyczących.

2. Danymi zebranymi poprzez Portal administruje Zarządzający.
3. Zarządzający przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
4. Celem zbierania danych jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Portalu i wypełniania jego funkcji.
5. Dane, w ograniczonym stopniu, mogą być udostępniane jedynie kontrahentom współpracującym z Portalem oraz jednostkom / osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
6. Wypełnianie formularza rejestracyjnego przez Użytkownika w związku z Rejestracją na Portalu, a także proces logowania się są dobrowolne i odbywają się przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń.
7. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane rejestracyjne oraz do ich poprawienia lub usunięcia.
8. Portal może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych oferowanych usług, dzieląc się nimi z innymi podmiotami.
9. Prawa autorskie Portalu są zastrzeżone.
10. Kopiowanie i powielanie informacji możliwe jest po wyrażeniu pisemnej zgody przez Właściciela lub Zarządzającego.

 

 

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin obowiązuje od dnia 25.11.2009.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i innych ustaw.
3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie http://www.budujesz-kupujesz.pl/regulamin/
4. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z przewidzianych Regulaminem konsekwencji.

 

 zamknij

Logowanie

Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

   

Loguj mnie automatycznie przy każdych odwiedzinach serwisu
zaloguj